Fågelliv

 

Restaurering av slättsjöar

Genom igenväxning av sjöar och dess stränder har möjligheten för flera av våra vattenbundna fågelarter starkt försämrats de sista decennierna.
Genom att restaurera de två sjöarna Mingen och Skrängstasjön i Njurunda förbättras förutsättningarna för dessa fåglar men även andra arter och därmed ökar den biologiska mångfalden i området.

Medelpads ornitologiska förening ser därför mycket positivt på initiativet och bistår gärna med våra resurser. Om projektet blir av är det dessutom helt i linje med Länsstyrelsen i Västernorrlands och Sundsvalls kommuns mål om myllrande våtmarker.

Skrängstasjön

Skrängstasjön är vår och

höst en av våra främsta rastlokaler för fåglar och då i synnerhet tranor, änder, gäss och sångsvan. Tillsammans med Skottsund-slätten är Skrängstasjön den första lokalen som änder, gäss, sångsvan anländer.

De senaste åren har maxsiffror för följande arter noterats vid Skrängstasjön: 200 grågås (höst), 250 sångsvan (vår), 90 vitkindad gås (höst), 340 kandagås (höst) samt 34 fjällgås (höst).

På senare år har även sjöns status som häcklokal stärkts och några arter som kan nämnas är sångsvan, grågås, skäggdopping och brun kärrhök.

Observerade arter i sjön är ca 190 st.

Mingen

Mingen är i huvudsak en häcklokal p.g.a. att isen går upp förhållandevis sent och att sjön till stor del täcks av vass samt att buskar och träd kantar merparten av sjön.
De häckande arterna är bl.a. sångsvan, grågås, trana, skäggdopping, sothöna, skrattmås, brun kärrhök, brunand och storlom. Havsörn, fiskgjuse samt lärkfalk ses ofta jaga vid sjön.

Tillfälliga gäster under främst vår och försommar där häckning inte kan uteslutas är vattenrall, rördrom, gråhakedopping och årta.

Observerade arter är ca 140 st.

 

Mer om fåglar och fågelliv i medelpad:  Medelpads ornitologiska förening, MOF