Stadgar

<- Tillbaka, stadgar.pdf

 1. Namn: Föreningens namn är Mingen – Skrängstasjön intresseförening
 2. Säte: Föreningen har sitt säte i Njurunda socken i Sundsvalls kommun
 3. Ändamål: Det är av riksintresse att i dessa 2 sjöar bevara mångfalden samt att bevara och vårda dessa fina fågelsjöar i ett skick som bevarar fågellivet på ett bra sätt. För att göra detta behövs bortrensning av vass, röjning av buskar samt bete av stränder
 4. Medlem: Föreningen är öppen för alla som vill främja föreningens stadgar
 5. Avgift: Medlemsavgift fastsälls av årsmötet
 6. Röstetal: Varje medlem har en röst
 7. Årsmöte: Föreningens årsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Extra Årsmöte hålles då styrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av medlemmarna så kräver. Kallelse sker via utskick till medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

  Vid årsmöte skall behandlas
  • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  • Val av 2 justerare
  • Godkännande av kallelse till årsmötet
  • Fastsällande av föredragningslista
  • Styrelsens verksamhetsberättelse
  • Revisorernas berättelse och fastställande av resultat och balansräkning
  •  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Fastställande av medlemsavgift
  • Fastställande av antalet styrelseledamöter
  • Val av ordförande och kassör
  • Val av övriga ledamöter vars mandattid utgått
  • Val av 2 revisorer och 1 ersättare
  • Val av valberedning
  • Förslag från styrelsen
  • Förslag från medlemmar
  • Övriga frågor
 8. Räkenskapsåret: Räkenskapsåret är lika med kalenderår
 9. Firmatecknare: Föreningens firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig. Transaktioner över 20 000 kr skall tecknas tillsammans.
 10. Revisorer: Mandattiden är 1 år. Styrelsen skall ge revisorerna tillgång till allt material som erfordras för revisionen.
 11. Styrelse: Verksamheten skall ledas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, samt minst 2 ledamöter och 2 ersättare. Styrelsen är beslutsför då minst 4 styrelsemedlemmar är närvarande. Mandattiden för styrelsemedlemmar är 2 år. Vid första årsmötet väljs hälften av de ordinarie och suppleanterna på 2 år samt övriga på 1år. Föreningen företrädes av ordförande och eller annan person som styrelsen utser.
 12. Konstituer: Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och sekreterare
 13. Valberedning: Valberedning skall bestå av 3 personer varav 1 är sammankallande. Mandattid är 1 år.
 14. Stadgeändring: Stadgar kan ändras genom beslut av medlemsmöte. Vid sådant beslut gäller att förslaget skall vinna majoritet vid 2 på varandra följande allmänna medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
 15. Upplösning: Årsmöte har rätt att fatta beslut om föreningens upplösning. Vid sådant beslut skall förslaget vinna majoritet vid 2 på varandra följande årsmöten. Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar överlämnas till annan förening, stiftelse, sammanslutning eller inrättning där verksamheten så långt som möjligt skall överensstämma med de § 3 angivna ändamålen. Det avslutande årsmötet skall besluta vart föreningens kvarstående tillgångar skall överlämnas.